Quy trình giải quyết chế độ nghỉ ốm cho người lao động


Giải quyết chế độ nghỉ ốm là quyền lợi người lao động được hưởng khi không may bị ốm đau mà đủ điều kiện hưởng chế độ do Bảo hiểm xã hội quy định.

Chế độ nghỉ ốm là quyền lợi của người lao động đủ điều kiện được hưởng khi tham gia BHXH. Vậy, những quy định hiện nay về thời gian hưởng, quy trình giải quyết và trách nhiệm của cơ quan BHXH ra sao?

Giải quyết chế độ ốm đau trong bao nhiêu ngày?

Điều 102 Luật BHXH 2014 đã nêu rõ quy định về thời gian giải quyết chế độ nghỉ ốm cho người lao động:
“Điều 102. Giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản

1. Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 100, các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 101 của Luật này cho người sử dụng lao động.

2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ quy định tại Điều 100 và Điều 101 của Luật này nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

3. Trách nhiệm giải quyết của cơ quan bảo hiểm xã hội:

a) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động;”

Ngoài ra, khoản 4 Điều 5 Quyết định 166/QĐ-BHXH cũng nêu thời hạn giải quyết và chi trả:

“4. Thời hạn giải quyết và chi trả

4.1. Trường hợp đơn vị SDLĐ đề nghị: Tối đa 06 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

4.2. Trường hợp người lao động, thân nhân người lao động nộp hồ sơ trực tiếp cho cơ quan BHXH: Tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.”

Căn cứ vào những quy định trên, thời hạn giải quyết chế độ ốm đau cho người lao động là trong vòng 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động nộp hồ sơ cho người sử dụng lao động. Sau đó, người sử dụng lao động sẽ nộp cho cơ quan BHXH trong vòng 10 ngày.

Cơ quan BHXH có trách nhiệm giải quyết và chi trả cho người lao động trong thời gian 6 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người sử dụng lao động.

Chế độ nghỉ ốm của người lao động

Giải quyết chế độ nghỉ ốm của người lao động

Nghĩa vụ của cơ quan BHXH giải quyết chế độ cho người lao động

Cơ quan BHXH có nghĩa vụ tiếp nhận hồ sơ giải quyết chế độ ốm đau từ phía người sử dụng lao động hoặc trực tiếp từ người lao động. Sau đó kiểm tra và xét duyệt hồ sơ, thực hiện chi trả trợ cấp theo đúng thời gian quy định của các Điều luật.

Trường hợp hồ sơ của người lao động không được giải quyết thì cần có văn bản giải thích rõ lý do gửi đến người lao động.

Quy trình giải quyết chế độ ốm đau

Quy trình giải quyết chế độ ốm đau gồm 3 bước sau đây:

Bước 1: Về phía đơn vị sử dụng lao động

Người lao động nộp hồ sơ theo quy định cho đơn vị sử dụng lao động.

Bước 2: Theo tác của đơn vị sử dụng lao động

Tập hợp hồ sơ và lập thủ tục: Tiếp nhận hồ sơ từ người lao động trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, đơn vị sử dụng lao động lập Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, danh sách phục hồi sức khỏe (theo Mẫu 01B-HSB) và nộp cho cơ quan BHXH nơi đơn vị sử dụng lao động đóng BHXH.
Nếu đơn vị lựa chọn hình thức khai điện tử thì cần lập hồ sơ điện tử, chữ ký số và gửi lên Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc qua tổ chức I-VAN, nếu chưa chuyển đổi hồ sơ giấy sang dạng điện tử thì gửi hồ sơ giấy đến cơ quan BHXH bằng dịch vụ bưu chính công ích.

Nhận kết quả giải quyết (Mẫu số C70a-HD) và tiền trợ cấp qua tài khoản của đơn vị để chi trả cho người lao động đăng ký nhận tiền mặt tại đơn vị sử dụng lao động.

Bước 3: Cơ quan BHXH nhận hồ sơ

Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ từ phía người sử dụng lao động để xét duyệt và thực hiện chi trả trợ cấp cho người lao động.

Đọc thêm: Tổng quan chế độ trợ cấp ốm đau cho người lao động

Trên đây là những thông tin cơ bản về việc giải quyết chế độ ốm đau cho người lao động. Chúng tôi hy vọng đã đem đến những kiến thức hữu ích để người lao động được bảo đảm quyền lợi khi tham gia BHXH cho bản thân.

You May Also Like

About the Author: Hoàng Kang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *