Quy định về chế độ tử tuất với người có công0
Bảo hiểm xã hội


Chế độ tử tuất với người có công là chính sách quan trọng mà Nhà nước dành cho những người có nhiều cống hiến, hy sinh cho cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

Đánh giá bài viết

Quy định về chế độ tử tuất với người có công

0
0

Bài viết có hữu ích không?


Không

You May Also Like

About the Author: Hoàng Kang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *