Điều kiện hưởng chế độ thai sản mới nhất


Nắm được điều kiện hưởng chế độ thai sản 2021 sẽ giúp cho người lao động tự kiểm tra xem mình có đủ điều kiện nhận chế độ này không, từ đó đảm bảo quyền lợi cho bản thân.

Quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản 2021 hiện nay như thế nào là vấn đề được nhiều người lao động quan tâm, vì đây là một chế độ quan trọng mà những người lao động tham gia bảo hiểm bắt buộc sẽ nhận được nếu đủ điều kiện.

Ai đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản 2021

Để nhận chế độ thai sản, người lao động phải đáp ứng những điều kiện nào 

Điều kiện hưởng chế độ thai sản năm 2021

Để được hưởng chế độ thai sản, người lao động phải là một trong các trường hợp sau đây:

 • Lao động nữ mang thai;
 • Lao động nữ sinh con;
 • Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;
 • Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;
 • Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;
 • Lao động nam đang đóng BHXH có vợ sinh con.

Lưu ý:

Với những trường hợp sau đây:

 • Lao động nữ sinh con;
 • Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;
 • Người lao động nhận nuôi con nuôi từ 06 tháng tuổi.

Thì:

 • Người lao động phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhân nuôi con nuôi sẽ được hưởng chế độ thai sản.
 • Lao động nữ đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng BHXH từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Cách xác định 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi như sau:

 • Trường hợp sinh con hoặc nhận con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận con nuôi không được tính vào thời gian 12 tháng trước sinh con hoặc nhận con nuôi.
 • Trường hợp sinh con hoặc nhận con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng BHXH thì tháng sinh con hoặc nhận con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận con nuôi. Nếu tháng đó không đóng BHXH thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này.

Ví dụ: Chị Hoàng Hồng Vân sinh con ngày 20/01/2020, trong đó tháng 01/2020 có đóng BHXH. Thời gian đóng BHXH trước sinh của chị Vân từ tháng 02/2019 đến tháng 01/2020. Tính ra là 12 tháng nên đủ điều kiện nhận chế độ thai sản theo quy định.

Điều kiện hưởng trợ cấp 1 lần khi sinh con:

 • Lao động nữ tham gia BHXH đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản, nhận được mức trợ cấp 1 lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con.
 • Nếu trong hai vợ chồng, chỉ có cha tham gia BHXH thì người cha phải có từ đủ 06 tháng đóng BHXH trong vòng 12 tháng trước khi sinh con thì mới nhận được mức trợ cấp 1 lần này.
 • Với trường hợp người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng tính đến thời điểm nhận con mới được nhận trợ cấp 1 lần.

Đọc thêm:

Chế độ thai sản cho nữ đã nghỉ việc

Chế độ thai sản về sớm cho lao động nữ

Trên đây là tất cả những cập nhật mới nhất về điều kiện hưởng chế độ thai sản 2021 cho người lao động. Mong rằng người lao động đã nắm được những thông tin cần thiết để đảm bảo quyền lợi cho bản thân.

You May Also Like

About the Author: Hoàng Kang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *