Có nên tham gia chung một hợp đồng bảo hiểm cho cả gia đình?


Với bảo hiểm nhân thọ, có điều kiện tài chính thì tham gia mỗi người một hợp đồng còn không thì bạn có thể lựa chọn tham gia chung một hợp đồng cho cả gia đình. Nhưng liệu có nên tham gia bảo hiểm nhân thọ cho cả gia đình trong một hợp đồng?

Tham gia bảo hiểm nhân thọ cho cả gia đình trong một hợp đồng là tham gia cho một thành viên là người được bảo hiểm chính và các thành viên còn lại là những người được bảo hiểm bổ sung bằng cách mua kèm các sản phẩm bổ sung cùng hợp đồng chính.

Một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có 2 phần: phần sản phẩm bảo hiểm chính và phần sản phẩm bảo hiểm bổ sung (bổ trợ). Theo đó, ngoài quyền lợi sản phẩm chính, người được bảo hiểm chính có thể tham gia thêm các sản phẩm bổ trợ để mở rộng phạm vi bảo vệ và gia tăng quyền lợi. Người được bảo hiểm bổ sung được tham gia kèm với các sản phẩm bổ trợ phù hợp. Trước khi xét đến việc nên hay không nên tham gia bảo hiểm nhân thọ chung cho cả gia đình trong một hợp đồng, cần phải hiểu rõ ưu, nhược điểm của hình thức này.

  • Nên chọn người được bảo hiểm của sản phẩm chính là  cha/mẹ,, kèm 1 – 2 con là người được bảo hiểm bổ sung. 
  • Nên lựa chọn bên mua bảo hiểm đồng thời là người được bảo hiểm chính luôn, người còn lại là người được bảo hiểm bổ sung. Tham gia cả gia đình cùng một hợp đồng thì người được bảo hiểm chính nên là người trụ cột tài chính của gia đình. 
  • Hãy ưu tiên lựa chọn quyền lợi bảo hiểm rủi ro lớn cho người được bảo hiểm chính và người trụ cột còn lại như quyền lợi bảo hiểm bệnh hiểm nghèo, quyền lợi bảo hiểm tai nạn, thương tật, tử vong, con cái chỉ nên ưu tiên quyền lợi bảo hiểm chăm sóc sức khỏe.
  • Đặc biệt, khi có điều kiện kinh tế nên tách mỗi thành viên tham gia một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Điều này giúp từng kế hoạch chăm sóc sức khỏe và mục tiêu tương lai cụ thể của mỗi người được dự phòng và bảo vệ tốt hơn. Khi tách riêng mỗi người một hợp đồng có thể dừng một số sản phẩm bổ trợ của người đó trong hợp đồng cũ vì sản phẩm bổ trợ có thời hạn 1 năm, tái tục hàng năm. 

Tham gia bảo hiểm chung một hợp đồng cho cả gia đình là điều không khó, nhưng bạn cần có những lựa chọn hợp lý để hợp đồng phát huy tốt nhất giá trị bảo vệ cho người được bảo hiểm chính và các thành viên còn lại.

Đóng góp bài viết của bạn bằng cách gửi bài viết Tại Đây

You May Also Like

About the Author: Hoàng Kang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *